« Чл. 219.

На лицата, упражняващи професията "екскурзовод", "планински водач" и "ски учител", без да са вписани в Националния туристически регистър съгласно изискванията на този закон, се налага глоба в размер 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер 3000
лв.

Избрано от VipDir