« Закон за туризма

Закон за туризма в сила от 26.30.2013г.  обнародван в Държавен вестник бр. 30 от 26.03.2013 г.. 

Закона за туризма

урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите по управлението и контрола в туристическия бранш, взаимодействието на държавата и общините при осъществяването на дейностите свързани с туризма, свързани с туризма, както и участието на юридически лица с нестопанска цел и физически лица в тези дейности.

Закона за туризма е изменен в

Държавен вестник бр. 68 от 2.08.2013 г.

Актуален към ДВ, бр. 91 / 18.10.2013 г.

Избрано от VipDir