« Чл. 204.

Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) На туроператор, който не уведоми писмено застрахователя с копие до министъра на туризма при настъпване или узнаване на обстоятелства, които биха могли да доведат до настъпване
на застрахователното събитие, се налага имуществена санкция в размер 3000 лв.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) На туроператор, който при
настъпване или узнаване на обстоятелства, които биха могли да доведат до настъпване
на застрахователното събитие, не предостави на застрахователя с копие до министъра
на туризма писмена информация за контрагентите и доставчиците си или не му оказва
необходимото съдействие, се налага имуществена санкция в размер 2000 лв.

Избрано от VipDir