« Чл. 200.

На туроператор или туристически агент, който не предостави на потребителя в писмена форма след сключването на договора, но не по-късно от 7работни дни преди началото на пътуването, информацията по чл. 86, ал. 1, се налага
имуществена санкция в размер 500 лв. 

Избрано от VipDir