« Чл. 183.

На туроператор или туристически агент, който извършва туристическа дейност в помещение, което не отговаря на изискванията по този закон, се налага имуществена санкция в размер 500 лв.


(2) За повторно нарушение имуществената санкция е в размер 1000 лв.
(3) Не е налице нарушение по ал. 1, в случай че лицето е получило
удостоверение за регистрация за извършване на съответната дейност само по
електронен път.

Избрано от VipDir