« Чл. 217.

На лице, което не постави сертификата за туристическия обект по чл. 3, ал. 2, т. 5 на видно място в обекта, се налагаимуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

Избрано от VipDir