« Чл. 224.

Който след прилагане на принудителни административни мерки "временно затваряне на туристически обект" или "забрана за ползването на плажа" продължава да извършва съответната туристическа дейност в обекта, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв.

Избрано от VipDir