« Чл. 206.

Който предоставя туристически услуги в некатегоризиран туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в
размер от 1000 до 10 000 лв.


(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от
5000 до 8000 лв., а имуществената санкция - от 10 000 до 15 000 лв.

Избрано от VipDir