« Чл. 218.

Който не изпълни задължението си за заявяване на настъпила промяна във вписаните в Националния туристически регистър обстоятелства, се наказва с глоба в размер от 100 до 300 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага
имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв.

Избрано от VipDir