« Чл. 184.

В случай че се извършва туроператорска дейност от лице с функции  за управление на дейността, което не отговаря на изискванията на този закон за образование, стаж и езикова квалификация, на туроператора се налага имуществена
санкция в размер 500 лв.
(2) За повторно нарушение имуществената санкция е в размер 1000 лв.

Избрано от VipDir