« Чл. 207.

Който предоставя туристически услуги в място за настаняване с временно спряно действие на удостоверението за категория по чл. 136, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага
имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.


(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от
5000 до 8000 лв., а имуществената санкция - от 10 000 до 15 000 лв.

Избрано от VipDir