« Чл. 225.

Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) За неизпълнение на задълженията за предоставяне на информация в Министерството на туризма по Единната система за туристическа информация се налага глоба от 100 до 1000 лв., а на
едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.

Избрано от VipDir