« Чл. 205.

(Предишен текст на чл. 205 - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) Налага се имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв. на:


1. туроператор или туристически агент, който не изпълни задълженията си по чл.
3 от Регламент (ЕО) № 1107/2006;
2. туроператор или туристически агент, който не изготви правила за безопасност
и ограничения и с това наруши разпоредбата на чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) №
1107/2006;
3. туроператор или туристически агент, който не изпълни задължението си по чл.
4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2006;
4. туроператор или туристически агент, който не представи информация за нужда
от оказване на помощ на лице с увреждане или с намалена подвижност на летищен
оператор съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2006;
5. туроператор или туристически агент, който не изпълни задълженията си по чл.
5, чл. 9, чл. 10, параграфи 2 и 5, чл. 11, параграфи 3 и 5, чл. 14, параграфи 3 и 4 и чл. 15
от Регламент (ЕС) № 181/2011;
6. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) туроператор или туристически агент, който не
изпълни някое от задълженията си по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или допусне
лицето, на което е поверил изпълнението на това задължение, да не го изпълни;
7. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) туроператор или туристически агент, който не
изпълни задължението си по чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или
допусне лицето, на което е изпълнението на това задължение, да не го изпълни;
8. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) туроператор или туристически агент, който не
осигури възможност на лице с увреждания или лице с намалена подвижност да упражни
правото си на избор по чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или допусне
лицето, на което е поверил изпълнението на задължението, да извърши това;
9. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) туроператор или туристически агент, който
поиска заплащане за превоза на лицето, което придружава лице с увреждания или лице
с намалена подвижност, и по този начин наруши разпоредбата на чл. 8, параграф 4,
изречение второ от Регламент (ЕС) № 1177/2010, или допусне лицето, на което е
поверил изпълнението на свои задължения по Регламента, да извърши това;
10. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) туроператор или туристически агент, който не
изпълни или не изпълни в установения срок някое от задълженията си по чл. 8,
параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или допусне лицето, на което е поверил
изпълнението на това задължение, да не го изпълни или да не го изпълни в установения
срок;
11. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) туроператор, който не изпълни задължението
си по чл. 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или допусне лицето, на което е
поверил изпълнението на това задължение, да не го изпълни;
12. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) туроператор или туристически агент, който не
изпълни някое от задълженията си по чл. 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1177/2010
или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на това задължение, да не го
изпълни;
13. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) туроператор или туристически агент, който не
изпълни някое от задълженията си по чл. 12, параграф 1 или 2 от Регламент (ЕС) №
1177/2010 или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на това задължение,
да не го изпълни.
(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) Глоба, съответно имуществена санкция в
размера по ал. 1 се налага на лицето, на което туроператорът или туристическият агент
е поверил изпълнението на някое от задълженията си по чл. 7, чл. 8, параграфи 2, 3, 4,
изречение второ, и параграф 5, чл. 9, параграфи 3 и 4 и чл. 12, параграфи 1 и 2 от
Регламент (ЕС) № 1177/2010.

Избрано от VipDir