« Чл. 196.

На туроператор или туристически агент, който не предостави в писмена форма на потребителя всички условия на договора преди неговото сключване, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.


(2) Имуществената санкция по ал. 1 не се налага в случаите по чл. 81, ал. 3.

Избрано от VipDir