« Чл. 214.

Който не постави временното удостоверение за открита процедура по категоризиране или категорийната символика за туристическия обект по чл. 3, ал. 2, т. 1,
2 и 3 на видно място в, съответно на територията на обекта, се наказва с глоба в размер
от 500 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага
имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

Избрано от VipDir