« Чл. 227.

Който не изпълни предписание на компетентните органи по този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 250 до 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 500 до 1500 лв.


(2) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно
нарушение - от 1500 до 3000 лв.

Избрано от VipDir