« Чл. 197.

На туроператор, който не сключи договор по чл. 82, ал. 1, се налага имуществена санкция в размер 2000 лв.


(2) На туроператор, който сключи договор по чл. 82, ал. 1, чието съдържание не
съдържа реквизитите по чл. 82, ал. 3, се налага имуществена санкция в размер от 500
до 1000 лв.
(3) На туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 82, ал. 10, се налага
имуществена санкция в размер 1000 лв.

Избрано от VipDir