« Чл. 203.

(Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) На туроператор, който не представи на министъра на туризма копие на договора за застраховка по чл. 97, ал. 1 в сроковете по чл. 100, се налага имуществена санкция в размер 1000 лв.

Избрано от VipDir