« Чл. 42.

1) Контролният съвет:

 

  1. контролира изпълнението на бюджета;

 

  1. следи за законосъобразността на извършваните разходи и при констатиране на нарушения уведомява управителния съвет и министъра на икономиката, енергетиката и туризма;

 

  1. проверява дейността на управителния съвет и докладва за резултатите пред общото събрание;

 

  1. дава становище по бюджета и по отчета за изпълнението му;

 

  1. свиква общото събрание в случаите по чл. 35, ал. 4, изречение второ;

 

  1. решава и други въпроси, предвидени в устава.

 

 (2) Редът за свикване, кворумът и вземането на решения от контролния съвет се уреждат в устава.

Избрано от VipDir