« Чл. 18.

(1) Организациите за управление на туристическите райони се създават за следните дейности:

 

 1. разработване и прилагане на маркетингова стратегия на туристическия район в съответствие с националната маркетингова стратегия;

 

 1. изработване на лого и слоган на туристическия район;

 

 1. организиране провеждането на маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток в туристическия район и на анализи и прогнози за туристическото развитие;

 

 1. осъществяване на дейности по изграждане на бранд, връзки с обществеността и реклама на туристическия район;

 

 1. организиране и подпомагане дейността на туристическите информационни центрове в района;

 

 1. разработване и прилагане на стратегия за развитие на туризма, продуктови стратегии и годишни планове за развитие на туризма на територията на туристическия район в съответствие с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма;

 

 1. подпомагане дейността на областните управители и кметовете на общини при реализацията на стратегии и програми за развитие на туризма чрез становища и предложения;

 

 1. подпомагане кметовете на общини при изпълнението на задълженията им по този закон;

 

 1. реализиране на проекти по програми на Европейския съюз;

 

 1. създаване и поддържане на база данни за туризма в района - част от Единната система за туристическа информация;

 

 1. осъществяване обмен на информация, стандарти и добри практики;

 

 1. провеждане на дейности по обучение и повишаване качеството на туристическите услуги;

 

 1. подпомагане разработването, въвеждането и прилагането на доброволни системи за оценяване качеството на туристическите услуги и устойчивото развитие на туристическия район.

 

 (2) Организациите за управление на туристическите райони осъществяват своята дейност в съответствие с националната политика в областта на туризма, провеждана от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

 

 (3) Областните управители и кметовете на общини оказват съдействие на съответната ОУТР при изпълнение на функциите й.

Избрано от VipDir