« Чл. 30.

(1) Промените в устава, приети от общото събрание, се одобряват от министъра на икономиката, енергетиката и туризма в 14-дневен срок от получаването им от изпълнителния директор.

 

 (2) В 14-дневен срок от одобряване на промените министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице вписва в регистъра по чл. 29, ал. 1 обстоятелствата по чл. 29, ал. 3, които влизат в сила след вписването им.

Избрано от VipDir