« Чл. 29.

(1) Организацията за управление на туристически район се смята за възникнала от деня на вписването й в предназначения за това регистър, който се води в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Регистърът е публичен и е част от Националния туристически регистър.

 

 (2) Вписването на ОУТР в регистъра по ал. 1 се извършва със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма въз основа на писмено заявление, към което се прилагат:

 

  1. протоколът от учредителното събрание;

 

  1. уставът на ОУТР, подписан от учредителите и одобрен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма;

 

  1. нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват организацията, и образец от печата на организацията;

 

  1. декларации от членовете на управителния и на контролния съвет, че не се намират помежду си в брак или родство по права линия без ограничения, по съребрена линия - до втора степен включително, и не са роднини по сватовство - до втора степен включително.

 

 (3) В регистъра по ал. 1 се вписват наименованието, седалището и адресът на управление на ОУТР, предметът на дейност, туристическият район, указание, че организацията се учредява като юридическо лице по този закон, управлението и начинът на представителството й.

Избрано от VipDir