« Чл. 40.

Изпълнителният директор:

 

  1. организира, управлява и ръководи текущата дейност на организацията в съответствие с решенията на общото събрание, управителния съвет и устава;

 

  1. организира и осъществява взаимодействие с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и с други органи и организации;

 

  1. изготвя ежемесечни и годишни справки, отчети, доклади и информации по въпроси от компетентността на организацията;

 

  1. разпорежда се с движимото имущество на организацията;

 

  1. сключва и прекратява трудовите договори със служителите;

 

  1. изготвя и представя пред управителния съвет документите по чл. 38, ал. 1, т. 5 - 9;

 

  1. представя отчет за изпълнението на бюджета пред управителния съвет след становище на контролния съвет;

 

  1. решава и други въпроси, предвидени в устава.

Избрано от VipDir