« Чл. 26.

(1) Учредителният комитет:

 

  1. изготвя проекта на устав на ОУТР и други документи за учредителното събрание;

 

  1. организира провеждането на учредителното събрание.

 

 (2) В дейността си по подготовката на учредяването на ОУТР учредителният комитет се подпомага от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

 (3) Учредителният комитет обнародва в "Държавен вестник" и публикува в един централен всекидневник и в един местен вестник покана за учредяване на ОУТР, като в нея се посочват и датата, и мястото на провеждане на учредителното събрание, дневният ред с предложение за избор на управителен и контролен съвет, както и мястото, където са изложени проектите на учредителните документи, и времето, през което те са на разположение.

 

 (4) Предоставянето на учредителните документи се извършва най-късно един месец след публикуването на обявата по ал. 3.

 

 (5) Учредителното събрание се насрочва не по-рано от изтичането на 45 дни след публикуването на обявата по ал. 3.

 

 (6) В учредителното събрание участва представител на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Избрано от VipDir