« Чл. 41.

1) Контролният съвет е орган за контрол на финансовата дейност на ОУТР.

 

 (2) Контролният съвет се състои от трима членове. Членовете на контролния съвет не могат да бъдат членове на управителния съвет или служители на организацията.

 

 (3) Членовете на контролния съвет са:

 

  1. двама представители, избрани от общото събрание;

 

  1. един представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, определен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Избрано от VipDir