« Чл. 25.

(1) Когато в срока по чл. 24, ал. 5 постъпи ново заявление за откриване на процедура за един и същ туристически район, министърът на икономиката, енергетиката и туризма съгласува със заявителите възможността да подадат общо заявление, като ги уведомява, че в случай на непостигане на съгласие процедурата ще бъде открита по заявлението с по-голям брой учредители, а в случай че техният брой е равен - по заявлението с по-голям брой общини от територията на туристическия район.

 

 (2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма изисква съгласувателни становища от заявителите по ал. 1 в 14-дневен срок от постъпване на новото заявление. Непредставянето в този срок на становище се смята за съгласуване без бележки.

 

 (3) Срокът на съгласувателната процедура не може да бъде по-дълъг от 30 дни.

 

 (4) В случаите по ал. 1 срокът по чл. 24, ал. 5 тече от деня на приключване на процедурата по ал. 3.

Избрано от VipDir