« Чл. 38.

 (1) Управителният съвет:

 

 1. свиква общото събрание;

 

 1. предлага на общото събрание промени в устава на организацията;

 

 1. приема и изключва членовете на организацията;

 

 1. одобрява логото и слогана на туристическия район;

 

 1. избира и освобождава изпълнителния директор и определя размера на възнаграждението му;

 

 1. организира дейността и одобрява организационната структура на организацията;

 

 1. предлага на общото събрание за приемане стратегическите документи на туристическия район;

 

 1. предлага на общото събрание за приемане годишния план за дейността на организацията, както и отчета за изпълнението му;

 

 1. предлага на общото събрание за приемане проекта на бюджет и отчета за изпълнението му;

 

 1. взема решения за разпореждане с имуществото на организацията при спазване изискванията на устава;

 

 1. взема решения за участие и за прекратяване на участие в други организации;

 

 1. избира представителя на организацията в Националния съвет по туризъм;

 

 1. изпълнява и други функции, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

 

 (2) Редът за свикване и правилата за работа и вземане на решения от управителния съвет се определят в устава.

Избрано от VipDir