« Чл. 33.

 (1) Общото събрание е върховен орган и включва всички членове на ОУТР.

 

 (2) Туристическо сдружение участва в общото събрание чрез лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено лице.

 

 (3) Общините се представляват в общото събрание чрез кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

Избрано от VipDir