« Чл. 24.

(1) Учредителният комитет включва задължително представители на групите по чл. 22. Членовете на учредителния комитет могат да упълномощят лице, което да представлява учредителния комитет в процедурата за учредяване на сдружението.

 

 (2) В заявлението за откриване на процедура се посочват:

 

  1. предметът на дейност и целите на ОУТР;

 

  1. туристическият район.

 

 (3) Заявлението се подписва от всички членове на учредителния комитет и се прилагат документи, удостоверяващи, че членовете на учредителния комитет отговарят на изискванията на ал. 1. Към заявлението се прилага поименен списък на учредителите от всяка група по чл. 22.

 

(4) По искане на министъра на икономиката, енргетиката и туризма и в определен от него срок учредителният комитет може да бъде задължен да представи допълнителни данни и документи във връзка с обстоятелствата по ал. 2 и 3.

 

 (5) Министърът на икономиката, енргетиката и туризма се произнася по заявлението на учредителния комитет в 30-дневен срок от получаването му.

 

 (6) В случаите по ал. 4 срокът по ал. 5 тече от деня на отстраняване на нередовностите на заявлението, съответно на представянето на допълнително изисканите документи и данни.

 

 (7) Заповедта за откриване на процедурата се обнародва в "Държавен вестник", в един централен всекидневник и в един местен вестник.

 

 (8) Министърът на икономиката, енргетиката и туризма може да откаже откриването на процедура за учредяване на ОУТР, когато:

 

  1. предметът на дейност на ОУТР не отговаря на изискванията на чл. 18;

 

  1. в учредителния комитет участват лица, които не отговарят на изискванията на ал. 1;

 

  1. документите по ал. 2 и 3 са непълни и данните и документите по ал. 4 не бъдат представени в срок.

 

 (9) Отказът за откриване на процедура за учредяване на ОУТР може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от уведомяването на учредителния комитет.

 

Избрано от VipDir