« Чл. 39.

Председателят на управителния съвет:

 

  1. представлява ОУТР;

 

  1. организира изпълнението на решенията на общото събрание и на управителния съвет;

 

  1. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет и предлага дневния им ред;

 

  1. сключва договора за управление с изпълнителния директор;

 

  1. определя член на управителния съвет, който при негово отсъствие да ръководи заседанията на съвета;

 

  1. решава и други въпроси, предвидени в устава.

Избрано от VipDir