« Чл. 28.

(1) Учредителното събрание взема решение за учредяване на ОУТР и приема устава й.

 

 (2) В устава на ОУТР се уреждат дейността и начинът на управление, условията за възникване и прекратяване на членството в нея, правата и задълженията на членовете, както и други въпроси, свързани с предмета на дейност на организацията.

 

 (3) Уставът на всяка ОУТР се публикува на интернет страницата на организацията.

Избрано от VipDir