« Чл. 34.

(1) Общото събрание:

 

  1. изменя и допълва устава на организацията;

 

  1. определя размера на членския внос;

 

  1. избира и освобождава председателя и членовете на управителния съвет и двама от членовете на контролния съвет;

 

  1. приема стратегическите документи на туристическия район, включително маркетинговата стратегия на района;

 

  1. приема годишен план за дейността на ОУТР и отчета за изпълнението му;

 

  1. приема бюджета и отчета за изпълнението му;

 

  1. взема и други решения, предвидени в устава.

 

 (2) В общото събрание участват представители на всички членове. Редът за определяне на представителите се урежда в устава.

 

 (3) Всеки член има право на един глас в общото събрание.

Избрано от VipDir