« Туристическа дестинация

регламентирана съвкупност от икономически, социални и културно-екологични дейности, осъществявани в туристически обекти с
реални граници, с цел създаване, реализация и потребление на стоки и услуги, формиращи атрактивността на туристическия продукт (пакет) с устойчива конкурентоспособност и ефективност.

Избрано от VipDir