« Устойчив туризъм

всяка форма на развитие, устройство или туристическа дейност, която съхранява и опазва дългосрочно природните, културните и  социалните ресурси и допринася по положителен и балансиран начин за икономическото развитие и благоденствието на хората, които живеят, работят или пребивават в тези територии.

Избрано от VipDir