« Видове прекратяване на трудов договор

Видове прекратяване на трудов договор- с предизвестие, по взаимно съгласие, от работодателя 

Прекратяване на Трудов Договор поради невъзможност на работник да изпълнява задълженията си поради трудоустрояване


За да се прекрати договор на трудоустроен работник / служител трябва да са изпълнени следните условия:

               1. Работодателя трябва да е уведомен, че работника е трудоустроен

               2. Заеманата длъжност е противопоказна за изпълнение от трудоустроения работник

               3. В предприятието няма подходяща длъжност, на която да се премести трудоустроеното лице.

 

За работодателя няма друга възможност освен да прекрати договора на трудоустроеното лице, поради задължението си да не допуска трудоустроено лице на противопоказна за него работа.

За прекратяването се издава Заповед за прекратяване на основание чл.325 т.9 от КТ и се съхранява в личното досие на лицето.

  

Прекратяване на Трудов Договор с предизвестие от работодателя.


Чл. 328 ал. 1 от КТ е предвидена възможност за работодателя да прекрати трудов договор, с предизвестие до работника / служителя, в посочените в чл. 326 от КТ срокове, само в определените в чл. 328 случаи. Задължение на работодателя е в тези случаи да отправи предизвестие до работника / служителя. При прекратяване на ТД в личното досие на лицето се класират предизвестието и заповедта за прекратяване. В предизвестието, както и в заповедта трябва да е вписано основанието за прекратяване както следва:

 

                1. При закриване на предприятието – Работодателя отправя предизвестие и изготвя заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.1 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                2. При закриване на част от предприятието или на щата – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.2 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                3. При намаляване обема на работа – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.3 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                4. При спиране на работа за повече от 15 дни – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.4 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                5. При липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата –Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.5 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                6. При липса на необходимо образование или професионална квалификация за изпълняваната работа – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.6 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                7. При отказ на работника / служителя да последва предприятието или неговото поделение при преместване – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.7 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

Преди да пристъпи към прекратяване на договора на това основание, работодателят трябва да уведоми работника / служителя за предстоящата промяна. Уведомлението трябва да е отправено писмено до всички работници / служители, засегнати от тази промяна. Няма изискване съгласието на ратниците да е в писмена форма, но такова има в случай, че работника / служител не е съгласен с преместването. Отказът на лицето да последва предприятието при преместване се прикрепя към предизвестието и заповедта за прекратяване на договора и се съхранява заедно с тях в досието на лицето.

                8. При възстановяване на незаконно уволнен работник/ служител – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.8 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                9. При придобиване право на пенсия – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.10 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                10. При промяна на изискванията за изпълнение на длъжността – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.11 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                11. При обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.12 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                12. При сключване на договор за управление – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.10 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

Забележка 001 (относно точки 2, 3, 5 и 11)  – Преди да пристъпи към изготвянето и изпълнението на двата документа, работодателят е длъжен да провери дали работника / служителя не попада под закрилата на чл. 333 от КТ. За целта работодателя отправя писмено „Искане на информация относно наличие или липса на предварителна закрила почл. 333 от КТ”, до работника / служителя, като задължително в искането вписва и срока за получаване на отговор. При положение, че лицето попада в някоя от закриляните категории работници и служителя, същия трябва да удостовери това документално.

Според вида на закрилата, работодателят отправя „Искане на разрешение за уволнение” до компетентната институция, а в някои случай до няколко институции:

                               Главна инспекция по труда

                               Синдикална организация

                               ТЕЛК / НЕЛК

След като разрешението е получено, към него се прилагат всички документи, удостоверяващи законността на процедурата и се пристъпва към прекратяване на трудовия договор.

Забележка 002 (относно точки 2 и 3)   – Преди да пристъпи към прекратяване на трудовия договор на работника / служителя, работодателя трябва да направи проверка за наличието на необходимост от подбор. При положение, че такъв подбор е извършен, към заповедта за прекратяване трябва да се приложи и копие от „протокол на комисията за подбор почл. 329 от КТ, в който е видно, че лицето е предложено за уволнение.

  

Прекратяване на Трудов Договор поради смърт на работника / служителя


При смърт на работника / служителя, наследниците му са длъжни да уведомят работодателя и да му предоставят копие от смъртния акт, с който се установява смъртта на лицето. След като получи уведомление и копие от смъртен акт, от наследниците, работодателя издава Заповед за прекратяване на основание чл.325 т.11 от КТ. Копие от заповедта се връчва на наследниците на работника / служителя.

Работодателя съхранява копието от смъртния акт и заповедта за прекратяване в личното досие на лицето.

  

Прекратяване на трудов договор с предизвестие от работника


Прекратяване на трудов договор с предизвестие от работника

Кодекса на Труда предвижда възможност за работника / служителя, да прекрати трудовия си договор с отправено писмено предизвестие до работодателя. Няма задължение за работника да посочва причини за решението си.

Според чл. 326 ал. 4 от КТ предизвестието може да бъде оттеглено, ако служителя съобщи за това преди или в момента на получаването му от работодателя. Предизвестието може да бъде оттеглено и до изтичане на неговия срок, само с разрешението на работодателя.

При прекратяване на това основание работодателя издава заповед за прекратяване на основание чл. 326 ал. 1 от КТ.Към заповедта се прикрепя и предизвестието от работника. И двата документа се съхраняват в личното досие на работника / служителя.

  

Прекратяване на Трудов Договор поради явяване на бременна работничка или трудоустроен


Прекратяване на Трудов Договор поради явяване на бременна работничка или трудоустроен за заемане на съответна длъжност.

Според чл. 325 т 6 от КТ: „когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме”

Счита се, че лице заемащо длъжност определена за заемане от бременна работничка или трудоустроен, е било информирано, при постъпването си, че заема такава длъжност и договора му може да бъде прекратен, без предизвестие, при явяването на работник / служител, който има право да я заеме.

В този случай работодателя е длъжен да издаде заповед за прекратяване на ТД на основание чл.325 т.6 от КТ и да я съхранява в досието на лицето.

 

  

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие


дължи предизвестие, когато прекратяването е по взаимно съгласие изразено писмено. Страната инициираща прекратяването отправя предложение за това до другата страна. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да върне отговор на другата страна в 7 дневен срок от получаването му. В случай, че не го направи счита се, че предложението не е прието. С оглед на спазване на посочените срокове предложението и отговора трябва да бъдат в писмена форма.

За правилното документално отчитане на прекратяването по взаимно съгласие е добре двете страни да подпишат споразумение за прекратяване на ТД съгласно чл. 325 т1 от КТ.

След като съгласието и на двете страни е изразено писмено и е оформено документално, работодателят издава заповед за прекратяване на ТД по взаимно съгласие.

  

Прекратяване на Трудов Договор в изпитателен срок


До изтичането на уговорения срок за изпитване, страната, в чиято полза е договорен срока на изпитване, може да прекрати договора без да дължи предизвестие на другата страна.

В случай че срока на изпитване е уговорен в полза на работника / служителя, същия следва да извести работодателя си за намерението си да прекрати договора, за да може работодателя да оформи прекратяването документално. Известяването става посредством Уведомление за прекратяване на договор в изпитателен срок.

Без значение коя страна инициира прекратяването на трудовия договор, работодателя трябва да издаде заповед за прекратяване на ТД в изпитателен срок.

Заповедта, както и уведомлението, ако има такова, се съхраняват в личното досие на лицето.

 

Прекратяване на Трудов Договор поради неявяване на възстановен работник

Според чл. 325 т 2 от КТ„Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие: т. 2:когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока по чл. 345, ал. 1” 

Ако възстановения, от съда, работник / служител не се яви в двуседмичния срок от издаването на уведомлението от съответния съд, работодателя издава заповед за прекратяване на договора на основание чл. 325 т. 2 от КТ.

Заповедта и всички документи удостоверяващи законното прекратяване на договора се съхраняват в личното досие на лицето.

  

Прекратяване на срочен трудов договор


Прекратяването на срочен трудов договор е предварително известен факт, както на работодателя така и на работника / служителя. По тази причина за тези договори не се отправят предизвестия от която и да било от страните.

Според чл. 69 ал. 1 от КТ„Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.”

Това означава, че ако работодателя не е съгласен с продължаването на работата при изтекъл срочен трудов договор, същия трябва да отправи писмено възражение до работника / служителя, в което да го уведоми, че договора му ще бъде прекратен, въпреки желанието на работника да продължи работа.

 

Според чл. 69 ал. 2 от КТ„Предходната алинея се прилага и при срочния трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител, ако трудовият договор със замествания се прекрати през време на заместването”

В случай, че е сключен срочен трудов договор за заместване на работник / служител и докато трае изпълнението на срочния ТД договора на заместваното лице бъде прекратен, заместващия работник може да се възползва от това за да остане на работа по безсрочен ТД, след изтичане срока на срочния договор.

В случай, че работодателя не е съгласен заместващия работник да остане за постоянно на въпросната длъжност, същия трябва да подаде писмено възражение до работника / служителя, в което да го уведоми, че договора му ще се прекрати с изтичането на определения срок.

 

За Документалното осигуряване на прекратяването на срочен трудов договор се издават съответните заповеди за всеки вид срочен ТД:

                1. Поради изтичане на срока на договора;

                2. Поради завършване на работата;

                3. Поради завръщане на заместваното лице;

                4. Поради спечелване на конкурс.

Всички документи се съхраняват в досието на лицето.

  

Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие


Според чл. 330. от Кодекса на Труда, работодателят има право да прекрати трудов договор без предизвестие в следните случаи:

                1. Когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда.

                2. Работникът или служителят бъде лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен;

                3. На работника или служителя бъде отнето научното звание или научната степен, ако сключването на трудовия договор е станало с оглед на придобитото звание или степен;

                4. Служителят е заличен от регистрите на съсловните организации по Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, от регистъра на съсловната организация на магистър-фармацевтите поЗакона за съсловната организация на магистър-фармацевтите или от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;

                5. Работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване;

                6. Работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен;

                7. Работникът или служителят не изпълни задължението за уведомяване по чл. 126, т. 12;

                8. Е налице несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1;

                9. С влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

 

При тези случаи работодателя издава заповед за прекратяване на трудов договор без предизвестие, като в заповедта задължително се вписва точното основание от чл. 330 от КТ.

   

Актуално

 • Системи за дезинфекция, предназначени за употреба в сферата на здравеопазването ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 • Календари 2022 от Максофт Календари

 • Ценова листа рекламни сувенири, цени каталог реклама BrandIt повече » ...

 • Работни календари Универсал Мини 1 тяло Мини календар Универсал 1 тяло

 • Наличностите на тела за календари на склад в Максофт Наличности Календари

 • Рекламни маски за лице по поръчка с печат повече » ...

 • Интернет маркетинг, интернет реклама Интернет реклама

 • Печат на рекламни материали повече » ...

 • Цени на тела за рекламни работни календари на едро Тела за Календари

 • Работна пирамидка Работни пирамидки

 • България бе представена като дестинация с богата история и културни традиции по време на Международното изложение Toursalon 2021 в Познан В рамките на Toursalon 2021 се състоя официална презентация на посолството на Република България в Полша под надслов България: целогодишна туристическа дестинация . Събитието, което премина при засилен интерес, бе открито от министър Балтова, а презентацията направи Николай Костов, аташе по туризъм на България в Полша. Държавата ни беше представена като дестинация с богата история и културни традиции, предлагаща големи възможности за културен, спа, селски, гастрономически и винен туризъм.Преди това министър Балтова проведе двустранна среща със своя домакин Анджей Гут-Мостови, държавен секретар с ресор туризъм в Министерството на развитието и технологиите на Полша. Тя го увери, че пазар Полша е сред най-успешните и важни за България пазари през приключващия летен сезон. Българското министерство на туризма ежегодно изпълнява интегрирана комуникационна кампания на пазар Полша и благодарение на непрестанните усилия, като за периода от май до началото на септември 2021 г. регистрираме ръст от над 90% в туристическите посещения от централноевропейската държава спрямо 2020 г. Като основен приоритет на Министерството на туризма министърът посочи позиционирането на България като целогодишна туристическа дестинация чрез популяризиране на разнообразния български туристически продукт на пазар Полша.По време на срещата министър Балтова отправи покана към своя колега Гут-Мостови за официална работна визита в България, както и за активизиране на дейността на Смесената работна група за туризъм между двете държави.В рамките на работното си посещение на панаира на регионите и туристическите продукти в Познан министър Балтова проведе и редица други срещи с представители на местния бизнес и регионални организации. Въпроси от областта на двустранното сътрудничество и възможното провеждане на Конгрес на Съюза на полските журналисти бе сред темите на разговорите с г-н Рафал Чая, председател на Виелкополската туристическа камара, Марек Трачик, издател на TTG и председател на Варшавската търговска камара, както и с представители на бизнеса.На срещата бе обсъдено бъдещо сътрудничество между Виелкополската камара и Варненската туристическа камара.

 • За два часа утре се спира движението от 9-ти до 10-ти км на път I-8 Калотина – Драгоман

 • Министър Светлан Стоев: България ще работи все по-тясно с ОИСР по всички теми, свързани с развитието на цифровата икономика България има амбицията да работи във все по-тясно взаимодействие с Организацията за икономическо сътрудничество (ОИСР) по всички теми, свързани с развитието на цифровата икономика. Това подчерта министърът на външните работи Светлан Стоев по време на откриването на международна виртуална конференция на тема „Изкуственият интелект и киберсигурността: Изобилие от потенциал“. България има амбицията да работи във все по-тясно взаимодействие с Организацията за икономическо сътрудничество (ОИСР) по всички теми, свързани с развитието на цифровата икономика. Това подчерта министърът на външните работи Светлан Стоев по време на откриването на международна виртуална конференция на тема Изкуственият интелект и киберсигурността: Изобилие от потенциал . Целта на форума е да стимулира дебат за предизвикателствата и възможностите пред цифровия преход на България, както и да допринесе към продължаващите усилия на страната ни по подготовката за членство в ОИСР. nbsp; Във встъпителното си слово при откриването на конференцията министърът на външните работи подчерта значението на изкуственият интелект и въпросите на киберсигурността, които проникват все повече в животa ни. Отговорността да се приспособим е на всички нас граждани, бизнеси, администрация, младежи, академични среди, местно управление , nbsp; каза външният ни министър. Страната ни вече е предприела стратегически стъпки за адаптиране към изкуствения интелект и киберпроблемите с приетата в края на миналата година Концепцията за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. Предизвикателствата, свързани с цифровата трансформация, заемат и съществено място и в Националния план за възстановяване и устойчивост, който предстои да бъде финализиран. Министърът на външните работи изтъкна, че насърчаването на конкурентоспособността, както и изграждането на подходяща глобална рамка със съответните регулации и стандарти са от ключово значение за справяне с предизвикателствата, свързани с киберсигурността и изкуствения интелект. Необходимо е да бъде засилен и диалогът между НАТО и ЕС в тази сфера. Приемането на Всеобхватна политика на НАТО по киберотбрана бе сред приоритетните задачи на алианса. България участва активно в дискусиите и подкрепи на най-високо равнище инициативата на НАТО за създаване на Ускорител за иновации в отбранителния сектор, както и на Фонд за иновации , каза външният министър. В рамките на дискусията бяха обсъдени и въпроси, свързани с баланса между въвеждането на регулации за използването на изкуствен интелект в ЕС и стимулирането на иновативните компании в рамките на Съюза. Бяха представени също така добри практики за дигитализация на публичната администрация от държави като САЩ, Естония и Австрия. В събитието днес участваха и Гергана Паси, президент на Дигиталната национална коалиция, както и Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт към министъра на външните работи. В конференцията се включиха онлайн и заместник-генералният секретар на НАТО Мирча Джоана, генералният секретар на ОИСР Матиас Корман, българският евродепутат Ева Майдел, съветникът по изкуствен интелект към Генерална дирекция Съобщителни мрежи, съдържание и технологии на Европейската комисия Юха Хейкила, както и министърът на дигитализацията и икономиката на Австрия Маргарете Шрамбьок. Форумът, който се провежда на 27 и 28 септември 2021 г. в София, е организиран от Министерството на външните работи, Дипломатическия институт към министъра на външните работи и Дигиталната национална коалиция, в партньорство с дирекция Публична дипломация на НАТО и фондация Конрад Аденауер в България.

 • Посланик Ангел Ангелов и съпругата му участваха в благотворителни събития На 25 и 26 септември 2021 г. българският посланик Ангел Ангелов, неговата съпруга Биляна Ангелова и дипломати от посолството участваха в редица благотворителни събития. На 25 и 26 септември 2021 г. българският посланик Ангел Ангелов, неговата съпруга Биляна Ангелова и дипломати от посолството участваха в редица благотворителни събития. На хуманитарния концерт DIFFERENT, посветен на децата със специални nbsp; потребности от основно училище Невена Георгиева-Дуня съпругата на българския посланик nbsp;Биляна Ангелова получи специална благодарствена грамота. Целта е със събраните средства да бъде изградена сензорна стая в училището. Важно е да помагаме не само по време на събитията, а всеки път, когато имаме възможност! , заяви тя. Второто събитие за съботния ден бе организирано от Civica Mobilitas неправителствената организация, създадена за развитие, сътрудничество и поддържане на гражданското общество в Република Северна Македония. Над 100 неправителствени организации имаха възможност да представят своята дейност. Биляна Ангелова бе припозната като приятел на много от тях и получи неочаквани подаръци от участниците. Неделният ден също бе натоварен за семейство Ангелови, които за трета поредна година се включиха се включиха в Race For The Cure шествие, посветено на борбата с рак на гърдата. nbsp;

 • За ремонт се спира движението между 23-ти и 24-ти км на АМ „Струма“ в платното за Кулата. Трафикът ще е двупосочно в платното за София

 • Среща на посланик Анастасов с директора на Националния архив на Армения На 2.09.2021 г. в сградата на Националния архив на Армения се състоя среща на посланика на България Калин Анастасов с директора на Националния архив на Армения Григор Аршакян. На 2.09.2021 г. в сградата на Националния архив на Армения се състоя среща на посланика на България Калин Анастасов с директора на Националния архив на Армения Григор Аршакян. В началото на разговорите Григор Аршакян представи на посланик Анастасов богатия опит на Арменския архив, като подчерта, че организацията има 100-годишна история и че притежава исторически документи и материали, свързани с историята на Армения и региона. От своя страна посланик Анастасов акцентира, че Българският национален nbsp; архив, в лицето на Държавна агенция на архивите разполага с многостранен опит и масиви от документи, включително датиращи различни периоди и епохи, като сред тях се намират и кореспонденции от дипломатически връзки и с Ватикана. В тази връзка посланик Анастасов предаде покана от директора на Държавна агенция архиви за посещение в България на директор Аршакян, като подчерта, че подобна визита ще засили и подпомогне бъдещото сътрудничество между националните архиви. Също така посочи, че подписването на Меморандум за сътрудничество ще постави основата на конкретна и ползотворна работа между специалистите от областта на архивнтото дело на България и Армения. Във връза с отбелязването през 2022 г. на 30-годишнината от установяване на дипломатически отношения между България и Армения, посланик Анастасов заяви, че има желание да се организира изложба на документи и материали, предоставящи опознавателна информация за българската и арменска история, култура и народи.

 • Туризъм за приобщаващ растеж 2021: отбелязваме 27 септември - Световния ден на туризма УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,СКЪПИ ГОСТИ НА БЪЛГАРИЯ, nbsp;Поздравявам Ви със Световния ден на туризма 27 септември, който за 41-ви път се чества под егидата на Световната организация по туризъм към ООН. За втора поредна година отбелязваме празника във време на световна пандемия, на предизвикателства и на безпрецедентен натиск върху целия туристически сектор.Като министър на туризма заставам зад всеки един работещ в туристическия бизнес, за да успеем с общи усилия да минимизираме по най-благоприятния начин негативните последици за туризма и да продължим да надграждаме постигнатото преди COVID-19.Използвам повода да благодаря на всички български и чуждестранни туристи, които въпреки ограниченията и рестрикциите, предпочетоха страната ни за своята почивка и ваканция. Въпреки динамичната и труднопрогнозируема среда, можем да кажем, че приключваме летен сезон 2021 с оптимизъм и с надеждата, че жизнеспособността на сектора се възстановява. Само в периода май -10.09.2021 г. над 4 млн. туристи предпочетоха нашата красива България, съчетаваща палитра от природни дадености, древно и богато културно-историческо наследство, гостоприемство на хората, лечебна сила и истинско разнообразие на туристическия продукт. 2021 година е далече по-трудна от 2020 за туризма. С подкрепа от държавата за запазване на работните места и подпомагане на туристическия сектор, и чрез истинския професионализъм, посветеност и поет предприемачески риск на българския туристически бизнес, успяхме да възстановим 70 на сто от нивата преди безпрецедентната криза в туризма, причинена от пандемията с COVID-19, които имахме през лятото на 2019 година. Постигнахме ръст за летния туризъм също от 70% спрямо 2020. Очаква ни предизвикателен зимен сезон 2021/2022, но с общи усилия, дисциплина и отдаденост ще осигурим безопасна и здравословна среда, от която зависи успехът ни.Постиженията на българския бизнес в сектора в този труден период са само една малка стъпка по пътя към изграждането на модерния, зелен, жизнен, иновативен облик на българския туризъм. Убедена съм, че можем и ще направим тепърва още важни и решителни крачки по този вълнуващ път.Защото основната цел на туризма е да създава емоция и преживявания, да създава красиви и вълнуващи спомени за цял живот в живота на всеки от нас и да ни дарява със здраве и усещане за пълноценност. И защото родината ни е изключително богата и красива.Туристическата индустрия е сред най-мощните лостове за стимулиране на икономиката на планетата. И съм сигурна, че именно туристическият сектор, макар и най-пострадал от пандемията, ще бъде този, който ще съживи икономиките и ще спомогне за създаването на един по-добър и устойчив начин на живот. Не случайно тази година Световният ден на туризма минава под знака и мотото Туризъм за приобщаващ растеж с посланието, че развивайки туризма, ние помагаме на всеки един бизнес от най-малките в общността, до най-глобалната компания на красивата ни планета. И не на последно място, туризмът е онова, което може да сближи с любопитство и да омиротвори и най-противоположните култури и общества.Благодаря Ви именно за положените усилия през тази трудна година. Вярвам, че предстоят по-хубави времена и заедно - бизнес и държава, ще намерим правилния път за справяне с всяко едно предизвикателство. За да кажем с усмивка и гордост на нашите бъдещи гости: Добре дошли в моята България! ЖЕЛАЯ ВИ ЗДРАВЕ И ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ!ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! nbsp;СТЕЛА БАЛТОВАМинистър на туризма

 • Министър Балтова подписа Меморандум за разбирателство в туризма между България и Полша Служебният министър на туризма доц. Стела Балтова присъства на откриването на Международното туристическо изложение в Познан – Toursalon 2021, което се провежда в периода 24-26 септември. Министър Балтова участва в oфициалната церемония по откриването заедно с Анджей Гут-Мостови, държавен секретар с ресор туризъм в Министерството на развитието и технологиите на Полша. В рамките на церемонията двамата подписаха Меморандум за разбирателство в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на развитието и технологиите на Република Полша. Служебният министър на туризма доц. Стела Балтова присъства на откриването на Международното туристическо изложение в Познан Toursalon 2021, което се провежда в периода 24-26 септември. Министър Балтова участва в oфициалната церемония по откриването заедно с Анджей Гут-Мостови, държавен секретар с ресор туризъм в Министерството на развитието и технологиите на Полша. В рамките на церемонията двамата подписаха Меморандум за разбирателство в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на развитието и технологиите на Република Полша. В рамките на Toursalon 2021 се състоя официална презентация на посолството на Република България в Полша под надслов България: целогодишна туристическа дестинация . Събитието, което премина при засилен интерес, бе открито от министър Балтова, а презентацията направи Николай Костов, аташе по туризъм на България в Полша. Държавата ни беше представена като дестинация с богата история и културни традиции, предлагаща големи възможности за културен, спа, селски, гастрономически и винен туризъм. В рамките на участието си в панаира на регионите и туристическите продукти Toursalon 2021 министърът на туризма доц. Стела Балтова се срещна с Рафал Шлахта, председател на Полската туристическа организация и Ян Мазурчак, председател на Регионалната туристическа организация на Познан. Фокус на разговорите между тях беше начинът на организация на туризма на местно ниво. nbsp;

 • Промяна в срока за временен внос на превозни средства за лична употреба Държавният митнически комитет на Република Беларус уведоми на 23.09.2021 г., че периодът за временен внос на превозни средства за лична употреба е удължен до 30.09.2021 г. Държавният митнически комитет на Република Беларус уведоми на 23.09.2021 г., че периодът за временен внос на превозни средства за лична употреба е удължен до 30.09.2021 г. Държавният митнически комитет на Република Беларус обръща специално внимание на факта, че в случай на неекспорт в посочения срок, превозните средства ще бъдат задържани от митническите органи, а действията на декларатора ще се считат за административно нарушение, съгласно т. 2 на чл 15.7 от Кодекса на Република Беларус за административните нарушения. Ако има обективни причини за невъзможността за напускане (влизане) на физическо лице, превозното средство може да бъде прехвърлено за износ от митническата територия на Евразийския икономически съюз (ЕИС) на друго лице (включително превозвача - юридическо лице ,индивидуален предприемач). Подробна информация е достъпна на уебсайта на Държавния митнически комитет под заглавието Актуально на следния линк: https://gtk.gov.by/ru/actual-ru/view/o-neobxodimosti-vyvoza-vremenno-vvezennyx-transportnyx-sredstv-dlja-lichnogo-polzovanija-srok-1 7204-2021/

 • Възстановено е движението по път III-866 Кричим - Михалково в района на Кричим

 • Избрано от VipDir