« Видове прекратяване на трудов договор

Видове прекратяване на трудов договор- с предизвестие, по взаимно съгласие, от работодателя 

Прекратяване на срочен трудов договор

Прекратяването на срочен трудов договор е предварително известен факт, както на работодателя така и на работника / служителя. По тази причина за тези договори не се отправят предизвестия от която и да било от страните.

Според чл. 69 ал. 1 от КТ„Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.”

Това означава, че ако работодателя не е съгласен с продължаването на работата при изтекъл срочен трудов договор, същия трябва да отправи писмено възражение до работника / служителя, в което да го уведоми, че договора му ще бъде прекратен, въпреки желанието на работника да продължи работа.

 

Според чл. 69 ал. 2 от КТ„Предходната алинея се прилага и при срочния трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител, ако трудовият договор със замествания се прекрати през време на заместването”

В случай, че е сключен срочен трудов договор за заместване на работник / служител и докато трае изпълнението на срочния ТД договора на заместваното лице бъде прекратен, заместващия работник може да се възползва от това за да остане на работа по безсрочен ТД, след изтичане срока на срочния договор.

В случай, че работодателя не е съгласен заместващия работник да остане за постоянно на въпросната длъжност, същия трябва да подаде писмено възражение до работника / служителя, в което да го уведоми, че договора му ще се прекрати с изтичането на определения срок.

 

За Документалното осигуряване на прекратяването на срочен трудов договор се издават съответните заповеди за всеки вид срочен ТД:

                1. Поради изтичане на срока на договора;

                2. Поради завършване на работата;

                3. Поради завръщане на заместваното лице;

                4. Поради спечелване на конкурс.

Всички документи се съхраняват в досието на лицето.

  
Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие

Според чл. 330. от Кодекса на Труда, работодателят има право да прекрати трудов договор без предизвестие в следните случаи:

                1. Когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда.

                2. Работникът или служителят бъде лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен;

                3. На работника или служителя бъде отнето научното звание или научната степен, ако сключването на трудовия договор е станало с оглед на придобитото звание или степен;

                4. Служителят е заличен от регистрите на съсловните организации по Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, от регистъра на съсловната организация на магистър-фармацевтите поЗакона за съсловната организация на магистър-фармацевтите или от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;

                5. Работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване;

                6. Работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен;

                7. Работникът или служителят не изпълни задължението за уведомяване по чл. 126, т. 12;

                8. Е налице несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1;

                9. С влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

 

При тези случаи работодателя издава заповед за прекратяване на трудов договор без предизвестие, като в заповедта задължително се вписва точното основание от чл. 330 от КТ.

   
Прекратяване на Трудов Договор в изпитателен срок

До изтичането на уговорения срок за изпитване, страната, в чиято полза е договорен срока на изпитване, може да прекрати договора без да дължи предизвестие на другата страна.

В случай че срока на изпитване е уговорен в полза на работника / служителя, същия следва да извести работодателя си за намерението си да прекрати договора, за да може работодателя да оформи прекратяването документално. Известяването става посредством Уведомление за прекратяване на договор в изпитателен срок.

Без значение коя страна инициира прекратяването на трудовия договор, работодателя трябва да издаде заповед за прекратяване на ТД в изпитателен срок.

Заповедта, както и уведомлението, ако има такова, се съхраняват в личното досие на лицето.

 

Прекратяване на Трудов Договор поради неявяване на възстановен работник

Според чл. 325 т 2 от КТ„Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие: т. 2:когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока по чл. 345, ал. 1” 

Ако възстановения, от съда, работник / служител не се яви в двуседмичния срок от издаването на уведомлението от съответния съд, работодателя издава заповед за прекратяване на договора на основание чл. 325 т. 2 от КТ.

Заповедта и всички документи удостоверяващи законното прекратяване на договора се съхраняват в личното досие на лицето.

  
Прекратяване на Трудов Договор поради смърт на работника / служителя

При смърт на работника / служителя, наследниците му са длъжни да уведомят работодателя и да му предоставят копие от смъртния акт, с който се установява смъртта на лицето. След като получи уведомление и копие от смъртен акт, от наследниците, работодателя издава Заповед за прекратяване на основание чл.325 т.11 от КТ. Копие от заповедта се връчва на наследниците на работника / служителя.

Работодателя съхранява копието от смъртния акт и заповедта за прекратяване в личното досие на лицето.

  
Прекратяване на Трудов Договор с предизвестие от работодателя.

Чл. 328 ал. 1 от КТ е предвидена възможност за работодателя да прекрати трудов договор, с предизвестие до работника / служителя, в посочените в чл. 326 от КТ срокове, само в определените в чл. 328 случаи. Задължение на работодателя е в тези случаи да отправи предизвестие до работника / служителя. При прекратяване на ТД в личното досие на лицето се класират предизвестието и заповедта за прекратяване. В предизвестието, както и в заповедта трябва да е вписано основанието за прекратяване както следва:

 

                1. При закриване на предприятието – Работодателя отправя предизвестие и изготвя заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.1 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                2. При закриване на част от предприятието или на щата – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.2 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                3. При намаляване обема на работа – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.3 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                4. При спиране на работа за повече от 15 дни – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.4 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                5. При липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата –Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.5 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                6. При липса на необходимо образование или професионална квалификация за изпълняваната работа – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.6 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                7. При отказ на работника / служителя да последва предприятието или неговото поделение при преместване – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.7 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

Преди да пристъпи към прекратяване на договора на това основание, работодателят трябва да уведоми работника / служителя за предстоящата промяна. Уведомлението трябва да е отправено писмено до всички работници / служители, засегнати от тази промяна. Няма изискване съгласието на ратниците да е в писмена форма, но такова има в случай, че работника / служител не е съгласен с преместването. Отказът на лицето да последва предприятието при преместване се прикрепя към предизвестието и заповедта за прекратяване на договора и се съхранява заедно с тях в досието на лицето.

                8. При възстановяване на незаконно уволнен работник/ служител – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.8 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                9. При придобиване право на пенсия – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.10 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                10. При промяна на изискванията за изпълнение на длъжността – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.11 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                11. При обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.12 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                12. При сключване на договор за управление – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.10 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

Забележка 001 (относно точки 2, 3, 5 и 11)  – Преди да пристъпи към изготвянето и изпълнението на двата документа, работодателят е длъжен да провери дали работника / служителя не попада под закрилата на чл. 333 от КТ. За целта работодателя отправя писмено „Искане на информация относно наличие или липса на предварителна закрила почл. 333 от КТ”, до работника / служителя, като задължително в искането вписва и срока за получаване на отговор. При положение, че лицето попада в някоя от закриляните категории работници и служителя, същия трябва да удостовери това документално.

Според вида на закрилата, работодателят отправя „Искане на разрешение за уволнение” до компетентната институция, а в някои случай до няколко институции:

                               Главна инспекция по труда

                               Синдикална организация

                               ТЕЛК / НЕЛК

След като разрешението е получено, към него се прилагат всички документи, удостоверяващи законността на процедурата и се пристъпва към прекратяване на трудовия договор.

Забележка 002 (относно точки 2 и 3)   – Преди да пристъпи към прекратяване на трудовия договор на работника / служителя, работодателя трябва да направи проверка за наличието на необходимост от подбор. При положение, че такъв подбор е извършен, към заповедта за прекратяване трябва да се приложи и копие от „протокол на комисията за подбор почл. 329 от КТ, в който е видно, че лицето е предложено за уволнение.

  
Прекратяване на Трудов Договор поради невъзможност на работник да изпълнява задълженията си поради трудоустрояване

За да се прекрати договор на трудоустроен работник / служител трябва да са изпълнени следните условия:

               1. Работодателя трябва да е уведомен, че работника е трудоустроен

               2. Заеманата длъжност е противопоказна за изпълнение от трудоустроения работник

               3. В предприятието няма подходяща длъжност, на която да се премести трудоустроеното лице.

 

За работодателя няма друга възможност освен да прекрати договора на трудоустроеното лице, поради задължението си да не допуска трудоустроено лице на противопоказна за него работа.

За прекратяването се издава Заповед за прекратяване на основание чл.325 т.9 от КТ и се съхранява в личното досие на лицето.

  
Прекратяване на Трудов Договор поради явяване на бременна работничка или трудоустроен

Прекратяване на Трудов Договор поради явяване на бременна работничка или трудоустроен за заемане на съответна длъжност.

Според чл. 325 т 6 от КТ: „когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме”

Счита се, че лице заемащо длъжност определена за заемане от бременна работничка или трудоустроен, е било информирано, при постъпването си, че заема такава длъжност и договора му може да бъде прекратен, без предизвестие, при явяването на работник / служител, който има право да я заеме.

В този случай работодателя е длъжен да издаде заповед за прекратяване на ТД на основание чл.325 т.6 от КТ и да я съхранява в досието на лицето.

 

  
Прекратяване на трудов договор с предизвестие от работника

Прекратяване на трудов договор с предизвестие от работника

Кодекса на Труда предвижда възможност за работника / служителя, да прекрати трудовия си договор с отправено писмено предизвестие до работодателя. Няма задължение за работника да посочва причини за решението си.

Според чл. 326 ал. 4 от КТ предизвестието може да бъде оттеглено, ако служителя съобщи за това преди или в момента на получаването му от работодателя. Предизвестието може да бъде оттеглено и до изтичане на неговия срок, само с разрешението на работодателя.

При прекратяване на това основание работодателя издава заповед за прекратяване на основание чл. 326 ал. 1 от КТ.Към заповедта се прикрепя и предизвестието от работника. И двата документа се съхраняват в личното досие на работника / служителя.

  
Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

дължи предизвестие, когато прекратяването е по взаимно съгласие изразено писмено. Страната инициираща прекратяването отправя предложение за това до другата страна. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да върне отговор на другата страна в 7 дневен срок от получаването му. В случай, че не го направи счита се, че предложението не е прието. С оглед на спазване на посочените срокове предложението и отговора трябва да бъдат в писмена форма.

За правилното документално отчитане на прекратяването по взаимно съгласие е добре двете страни да подпишат споразумение за прекратяване на ТД съгласно чл. 325 т1 от КТ.

След като съгласието и на двете страни е изразено писмено и е оформено документално, работодателят издава заповед за прекратяване на ТД по взаимно съгласие.

  

Избрани сайтове

 • PVC и алуминиева дограма, врати и ETALBOND от Чех-Пласт Чех-Пласт сертифициран производител на дограма и оторизиран Reha

 • Олимпия- международен транспорт на течни товари Транспорт на течни товари в България и Европа. Неопасни и опасни

 • Поликарбонат Поликарбонат, Поликарбонатни плоскости

 • Най-актуални страници

 • Цени за щамповане на тениски и рекламен текстил Цени за печат и щамповане

 • Рекламни тениски с надписи по поръчка Тениски

 • Модерни и класически мебели за всекидневна Дневна

 • Класически мебели за дневна - мека мебел, лежанки, кресла, холни маси, корпусна мебел, витрини, скринове и аксесоари КЛАСИЧЕСКИ

 • Луксозна трапезарна маса, фиксирана или с механизъм за разтягане. Модел Roma. Tonin casa, Италия. Roma, Tonin casa

 • Търгуват за 1 милион евро затънал соц гигант

 • Трапезна маса модел Butterfly. Tonin casa, Италия. Butterfly, Tonin casa

 • Избрано от VipDir