« Кодекс на труда. Глава XVII. Трудови спорове

Глава осемнадесета.
ТРУДОВИ СПОРОВЕ (ИЗМ. - ДВ, БР. 100 ОТ 1992 Г.)


     

Определение

(Раздел І "Общи разпоредби" отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
Чл. 357. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишен текст на чл. 357 - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Трудови са споровете между работника или служителя и работодателя относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения, както и споровете по изпълнението на колективните трудови договори и установяването на трудов стаж. (2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Трудови са и споровете между избраните по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а представители на работниците и служителите и работодателя при нарушаване на правата им. (3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Трудови са и споровете между работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа, и предприятието ползвател при нарушаване на правата им.
     

Давност

Чл. 358. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Исковете по трудови спорове се предявяват в следните срокове: 1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) едномесечен - по спорове за ограничена имуществена отговорност на работника или служителя, за отмяна на дисциплинарно наказание "забележка" и в случаите по чл. 357, ал. 2. 2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) 2-месечен - по спорове за отмяна на дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение", изменение на мястото и характера на работата и прекратяване на трудовото правоотношение; 3. 3-годишен - по всички останали трудови спорове. (2) Сроковете по предходната алинея започват да текат: 1. за искове за отмяна на дисциплинарни наказания и за изменение на мястото и характера на работата - от деня, в който на работника или служителя е била връчена съответната заповед, а при искове относно прекратяване на трудовото правоотношение - от деня на прекратяването. 2. за другите искове - от деня, в който правото, предмет на иска, е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено. При парични вземания изискуемостта се смята настъпила в деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред. (3) Срокът по ал. 1 не се смята пропуснат, ако преди изтичането му исковата молба е подадена до некомпетентен орган. В този случай исковата молба се препраща служебно на съда.
     

Безплатно производство по трудови дела

Чл. 359. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Производството по трудови дела е безплатно за работниците и служителите. Те не плащат такси и разноски по производството, включително и за молбите за отмяна на влезли в сила решения по трудови дела.
     

Подведомственост

Чл. 360. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Трудовите спорове се разглеждат от съдилищата. Те се разглеждат по реда на Гражданския процесуален кодекс, доколкото в този кодекс не е предвидено друго. (2) (Обявена за противоконституционна с РКС № 12 от 1995 г. в частта относно думите "или в акт на Министерския съвет" (изменението в ДВ, бр. 100 от 1992 г.) - ДВ, бр. 69 от 1995 г., изм., бр. 2 от 1996 г.) Не се разглеждат от съдилищата спорове относно освобождаване на: 1. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) изборни служители в органите на изпълнителната власт, в обществени организации и в политически партии и движения; 2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) служителите по чл. 28, ал. 2 от Закона за администрацията.
   

Подсъдност на трудовите спорове с чуждестранни лица

Чл. 361. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 361 - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Трудовите спорове между работници или служители - чужди граждани, и работодатели - чуждестранни лица или смесени предприятия със седалище в Република България, когато работата се извършва в страната, са подсъдни на съда според седалището на работодателя, освен ако между страните е уговорено друго. (2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) На съда по ал. 1 са подсъдни и споровете за осигуряване на минимални условия на работа, които се гарантират на командировани работници и служители в Република България в рамките на предоставяне на услуги по реда на чл. 70, ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта.
     

Подсъдност на трудовите спорове на български работници или служители в чужбина

Чл. 362. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Трудовите спорове между работници или служители - български граждани, работещи в чужбина, и български работодатели в чужбина са подсъдни на надлежния съд в София, а когато работникът или служителят е ответник - на надлежния съд по неговото местожителство в страната.
     

Решения, които не подлежат на касационно обжалване (Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)

Чл. 363. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.)
 

Органи за разглеждане

(Раздел ІІ "Подведомственост на трудовите спорове" отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
Чл. 364. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Подведомственост на комисиите за трудови спорове 

Чл. 365. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Подведомственост на съдилищата

Чл. 366. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Съд, който разглежда трудовия спор

Чл. 367. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Състав на съда при разглеждане на трудовите спорове 

Чл. 368. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Подведомственост на по-горестоящите административни органи 

Чл. 369. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Трудови спорове с чуждестранни работници в смесени предприятия 

Чл. 370. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Трудови спорове на български работници в чужбина 

Чл. 371. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Учредяване

(Раздел ІІІ "Комисия за трудови спорове" отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
Чл. 372. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Избор

Чл. 373. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Мандат

Чл. 374. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Обезпечаване на условия за работа

Чл. 375. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Намеса в работата на комисията за трудови спорове 

Чл. 376. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Отвеждане на член на комисията за трудови спорове 

Чл. 377. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Начало на производството пред комисията за трудови спорове 

(Раздел ІV "Разглеждане на трудовите спорове" отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
Чл. 378. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Съдържание на молбата

Чл. 379. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Напътване на работника от комисията за трудови спорове 

Чл. 380. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Разглеждане на молбата от комисията за трудови спорове 

Чл. 381. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Публичност на разглеждане на делата

Чл. 382. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Разпит на свидетели и вещи лица

Чл. 383. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Доброволно уреждане на спора

Чл. 384. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Протокол за заседанието

Чл. 385. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Разкриване на данни за престъпление и за нарушения на кодекса на труда 

Чл. 386. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Решаване на спора

Чл. 387. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Неизменяемост и сила на решението

Чл. 388. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Производство пред по-горестоящ административен орган 

Чл. 389. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Решение на по-горестоящия административен орган 

Чл. 390. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Решения на комисията за трудови спорове, които са окончателни и не подлежат на обжалване 

(Раздел V "Обжалване, влизане в сила и изпълнение на решенията по трудови спорове" - отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
Чл. 391. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Срок за обжалване на другите решения на комисията за трудови спорове 

Чл. 392. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Разглеждане на жалбата

Чл. 393. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Обжалване на решенията по трудови спорове с български граждани, работещи в български предприятия в чужбина

Чл. 394. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Обжалване и влизане в сила на решението на по-горестоящия административен орган 

Чл. 395. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Влизане в сила на решенията по трудови спорове

Чл. 396. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Изпълнение на решенията по трудови спорове

Чл. 397. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Действие на влязло в сила решение за възстановяване на работа 

Чл. 398. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

Избрано от VipDir