« Прекратяване на Трудов Договор поради невъзможност на работник да изпълнява задълженията си поради трудоустрояване

За да се прекрати договор на трудоустроен работник / служител трябва да са изпълнени следните условия:

               1. Работодателя трябва да е уведомен, че работника е трудоустроен

               2. Заеманата длъжност е противопоказна за изпълнение от трудоустроения работник

               3. В предприятието няма подходяща длъжност, на която да се премести трудоустроеното лице.

 

За работодателя няма друга възможност освен да прекрати договора на трудоустроеното лице, поради задължението си да не допуска трудоустроено лице на противопоказна за него работа.

За прекратяването се издава Заповед за прекратяване на основание чл.325 т.9 от КТ и се съхранява в личното досие на лицето.

Избрано от VipDir