« Прекратяване на срочен трудов договор

Прекратяването на срочен трудов договор е предварително известен факт, както на работодателя така и на работника / служителя. По тази причина за тези договори не се отправят предизвестия от която и да било от страните.

Според чл. 69 ал. 1 от КТ„Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.”

Това означава, че ако работодателя не е съгласен с продължаването на работата при изтекъл срочен трудов договор, същия трябва да отправи писмено възражение до работника / служителя, в което да го уведоми, че договора му ще бъде прекратен, въпреки желанието на работника да продължи работа.

 

Според чл. 69 ал. 2 от КТ„Предходната алинея се прилага и при срочния трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител, ако трудовият договор със замествания се прекрати през време на заместването”

В случай, че е сключен срочен трудов договор за заместване на работник / служител и докато трае изпълнението на срочния ТД договора на заместваното лице бъде прекратен, заместващия работник може да се възползва от това за да остане на работа по безсрочен ТД, след изтичане срока на срочния договор.

В случай, че работодателя не е съгласен заместващия работник да остане за постоянно на въпросната длъжност, същия трябва да подаде писмено възражение до работника / служителя, в което да го уведоми, че договора му ще се прекрати с изтичането на определения срок.

 

За Документалното осигуряване на прекратяването на срочен трудов договор се издават съответните заповеди за всеки вид срочен ТД:

                1. Поради изтичане на срока на договора;

                2. Поради завършване на работата;

                3. Поради завръщане на заместваното лице;

                4. Поради спечелване на конкурс.

Всички документи се съхраняват в досието на лицето.

Избрано от VipDir