« Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

дължи предизвестие, когато прекратяването е по взаимно съгласие изразено писмено. Страната инициираща прекратяването отправя предложение за това до другата страна. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да върне отговор на другата страна в 7 дневен срок от получаването му. В случай, че не го направи счита се, че предложението не е прието. С оглед на спазване на посочените срокове предложението и отговора трябва да бъдат в писмена форма.

За правилното документално отчитане на прекратяването по взаимно съгласие е добре двете страни да подпишат споразумение за прекратяване на ТД съгласно чл. 325 т1 от КТ.

След като съгласието и на двете страни е изразено писмено и е оформено документално, работодателят издава заповед за прекратяване на ТД по взаимно съгласие.

Избрано от VipDir