« Прекратяване на Трудов Договор с предизвестие от работодателя.

Чл. 328 ал. 1 от КТ е предвидена възможност за работодателя да прекрати трудов договор, с предизвестие до работника / служителя, в посочените в чл. 326 от КТ срокове, само в определените в чл. 328 случаи. Задължение на работодателя е в тези случаи да отправи предизвестие до работника / служителя. При прекратяване на ТД в личното досие на лицето се класират предизвестието и заповедта за прекратяване. В предизвестието, както и в заповедта трябва да е вписано основанието за прекратяване както следва:

 

                1. При закриване на предприятието – Работодателя отправя предизвестие и изготвя заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.1 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                2. При закриване на част от предприятието или на щата – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.2 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                3. При намаляване обема на работа – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.3 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                4. При спиране на работа за повече от 15 дни – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.4 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                5. При липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата –Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.5 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                6. При липса на необходимо образование или професионална квалификация за изпълняваната работа – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.6 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                7. При отказ на работника / служителя да последва предприятието или неговото поделение при преместване – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.7 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

Преди да пристъпи към прекратяване на договора на това основание, работодателят трябва да уведоми работника / служителя за предстоящата промяна. Уведомлението трябва да е отправено писмено до всички работници / служители, засегнати от тази промяна. Няма изискване съгласието на ратниците да е в писмена форма, но такова има в случай, че работника / служител не е съгласен с преместването. Отказът на лицето да последва предприятието при преместване се прикрепя към предизвестието и заповедта за прекратяване на договора и се съхранява заедно с тях в досието на лицето.

                8. При възстановяване на незаконно уволнен работник/ служител – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.8 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                9. При придобиване право на пенсия – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.10 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                10. При промяна на изискванията за изпълнение на длъжността – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.11 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                11. При обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.12 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

                12. При сключване на договор за управление – Работодателят отправя предизвестие и издава заповед за прекратяване на ТД на основание чл.328 ал.1 т.10 от КТ. И двата документа се съхраняват в досието на лицето.

Забележка 001 (относно точки 2, 3, 5 и 11)  – Преди да пристъпи към изготвянето и изпълнението на двата документа, работодателят е длъжен да провери дали работника / служителя не попада под закрилата на чл. 333 от КТ. За целта работодателя отправя писмено „Искане на информация относно наличие или липса на предварителна закрила почл. 333 от КТ”, до работника / служителя, като задължително в искането вписва и срока за получаване на отговор. При положение, че лицето попада в някоя от закриляните категории работници и служителя, същия трябва да удостовери това документално.

Според вида на закрилата, работодателят отправя „Искане на разрешение за уволнение” до компетентната институция, а в някои случай до няколко институции:

                               Главна инспекция по труда

                               Синдикална организация

                               ТЕЛК / НЕЛК

След като разрешението е получено, към него се прилагат всички документи, удостоверяващи законността на процедурата и се пристъпва към прекратяване на трудовия договор.

Забележка 002 (относно точки 2 и 3)   – Преди да пристъпи към прекратяване на трудовия договор на работника / служителя, работодателя трябва да направи проверка за наличието на необходимост от подбор. При положение, че такъв подбор е извършен, към заповедта за прекратяване трябва да се приложи и копие от „протокол на комисията за подбор почл. 329 от КТ, в който е видно, че лицето е предложено за уволнение.

Избрано от VipDir