« Прекратяване на трудов договор с предизвестие от работника

Прекратяване на трудов договор с предизвестие от работника

Кодекса на Труда предвижда възможност за работника / служителя, да прекрати трудовия си договор с отправено писмено предизвестие до работодателя. Няма задължение за работника да посочва причини за решението си.

Според чл. 326 ал. 4 от КТ предизвестието може да бъде оттеглено, ако служителя съобщи за това преди или в момента на получаването му от работодателя. Предизвестието може да бъде оттеглено и до изтичане на неговия срок, само с разрешението на работодателя.

При прекратяване на това основание работодателя издава заповед за прекратяване на основание чл. 326 ал. 1 от КТ.Към заповедта се прикрепя и предизвестието от работника. И двата документа се съхраняват в личното досие на работника / служителя.

Избрани сайтове работника

Избрано от VipDir