« Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие

Според чл. 330. от Кодекса на Труда, работодателят има право да прекрати трудов договор без предизвестие в следните случаи:

                1. Когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда.

                2. Работникът или служителят бъде лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен;

                3. На работника или служителя бъде отнето научното звание или научната степен, ако сключването на трудовия договор е станало с оглед на придобитото звание или степен;

                4. Служителят е заличен от регистрите на съсловните организации по Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, от регистъра на съсловната организация на магистър-фармацевтите поЗакона за съсловната организация на магистър-фармацевтите или от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;

                5. Работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване;

                6. Работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен;

                7. Работникът или служителят не изпълни задължението за уведомяване по чл. 126, т. 12;

                8. Е налице несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1;

                9. С влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

 

При тези случаи работодателя издава заповед за прекратяване на трудов договор без предизвестие, като в заповедта задължително се вписва точното основание от чл. 330 от КТ.

 

Избрано от VipDir