« Кодекс на труда. Глава V. Възникване и изменение на трудовото правоотношение

особености при възникване и изменение на трудовото правоотношение по Кодекса на труда (КТ). 

Кодекс на труда
Глава пета.

ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Избрано от VipDir