« Кодекс на труда. Глава II.Трудов колектив

 (ОТМ. - ДВ, БР. 100 ОТ 1992 Г.)

Раздел I.
Общи разпоредби (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)


     

Първичен и основен трудов колектив

Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
     

Програмни и други временни колективи

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
     

Трудови колективи - стопани на социалистическата собственост 

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Осъществяването на трудовия процес от трудовите колективи 

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Самоуправление на трудовите колективи

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Приложимост на правната уредба на трудовите колективи 

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

Раздел II.
Първичен трудов колектив (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)


   

Органи на първичния трудов колектив

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
     

Свикване на общото събрание и приемане на решения

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
     

Права и задължения на общото събрание

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Права и задължения на бригадния съвет

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
     

Права и задължения на бригадира

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Разногласия между бригадира, бригадния съвет и общото събрание 

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

Раздел III.
Основен трудов колектив (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)


 

Органи на основния трудов колектив

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Общо събрание и събрание на пълномощниците

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
     

Свикване на общото събрание и приемане на решения

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Права и задължения на общото събрание

Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Избор и състав на стопанския съвет

Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Свикване на стопанския съвет и приемане на решения 

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
     

Права и задължения на стопанския съвет

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Права и задължения на ръководителя на предприятието 

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

Разногласия между ръководителя на предприятието и общото събрание или стопанския съвет 

Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)  

Избрани сайтове  (Отм

Избрано от VipDir