« Прекратяване на Трудов Договор в изпитателен срок

До изтичането на уговорения срок за изпитване, страната, в чиято полза е договорен срока на изпитване, може да прекрати договора без да дължи предизвестие на другата страна.

В случай че срока на изпитване е уговорен в полза на работника / служителя, същия следва да извести работодателя си за намерението си да прекрати договора, за да може работодателя да оформи прекратяването документално. Известяването става посредством Уведомление за прекратяване на договор в изпитателен срок.

Без значение коя страна инициира прекратяването на трудовия договор, работодателя трябва да издаде заповед за прекратяване на ТД в изпитателен срок.

Заповедта, както и уведомлението, ако има такова, се съхраняват в личното досие на лицето.

 

Прекратяване на Трудов Договор поради неявяване на възстановен работник

Според чл. 325 т 2 от КТ„Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие: т. 2:когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока по чл. 345, ал. 1” 

Ако възстановения, от съда, работник / служител не се яви в двуседмичния срок от издаването на уведомлението от съответния съд, работодателя издава заповед за прекратяване на договора на основание чл. 325 т. 2 от КТ.

Заповедта и всички документи удостоверяващи законното прекратяване на договора се съхраняват в личното досие на лицето.

Избрано от VipDir