« Чл. 65.

(1) Лицата по чл. 62, ал. 1 уведомяват предварително чрез писмена декларация министъра на икономиката, енергетиката и туризма за вида и времетраенето на извършваната туристическа дейност.

 

 (2) Декларацията по ал. 1 е валидна за срока на свободното предоставяне на услуги.

 

 (3) В декларацията по ал. 1 лицата по чл. 62, ал. 1 посочват:

 

  1. наименование и данни за контакт (адрес, телефон, адрес на електронна поща);

 

  1. туристическите услуги, които желаят да предоставят на територията на Република България;

 

  1. данни за наличие на застраховка или гаранция, покриваща отговорността на туроператора за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност.

 

 (4) Към декларацията по ал. 1 се прилага копие на документа, удостоверяващ правото на заявителя да извършва съответната туристическа дейност съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или се посочват нормативният акт и съответното правно основание, по силата на което заявителят има право да извършва дейността.

 

 (5) В случай че липсва информация по ал. 3 или документ по ал. 4, лицето се уведомява писмено за отстраняване на непълнотата не по-късно от един месец от датата на получаване на уведомлението по ал. 1. До отстраняване на непълнотата и уведомяване на органа по ал. 1 лицето не може свободно да предоставя услуги на територията на Република България.

Избрано от VipDir