« Чл. 70.

(1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед прекратява регистрацията:

 

 1. по писмено искане на регистрираното лице;

 

 1. при смърт на физическото лице - едноличен търговец, по заявление на наследниците му;

 

 1. при прекратяване на юридическото лице;

 

 1. при прекратяване дейността на едноличния търговец или юридическото лице - по негово заявление;

 

 1. при поставяне на физическото лице - едноличен търговец, под запрещение - по заявление на настойника или попечителя му.

 

 (2) По мотивирано предложение на ЕКРТТА министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед заличава регистрацията, ако регистрираното лице:

 

 1. е представило неверни данни или документи с невярно съдържание, които са послужили като основание за извършване на регистрацията или за вписване на промени в нея;

 

 1. не е подало заявление в срока по чл. 68, ал. 4;

 

 1. е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

 

 1. не е получило удостоверението за регистрация в срок два месеца от уведомяването му;

 

 1. при осъществяване на дейността си е издало документ с невярно съдържание, когато това е установено по съдебен ред;

 

 1. извършва дейност без валидна застраховка по чл. 97, ал. 1;

 

 1. е извършило повторно нарушение на изискванията на този закон и на наредбата по чл. 79, ал. 5;

 

 1. не спазва приложената му принудителна административна мярка - временно затваряне на туристическия обект;

 

 1. е извършило повторно нарушение на разпоредбите на чл. 4 от Закона за електронната търговия, ако са приложими;

 

 1. е извършило системни нарушения на етичния кодекс и е постъпило мотивирано предложение на браншово туристическо сдружение.

 

 (3) Със заповедта по ал. 2 се определя срок, не по-дълъг от две години, в който лицето не може да кандидатства за регистрация за същата дейност.

 

 (4) Заповедите по ал. 2 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедите по ал. 2 подлежат на незабавно изпълнение. Обжалването на съответната заповед не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

 

 (5) При прекратяване или заличаване на регистрацията министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването или заличаването.

 

 (6) В 7-дневен срок от получаването на заповедта по ал. 1 или 2 съответното лице е длъжно да предаде в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма оригинала на удостоверението и заверените копия, ако има такива.

Избрано от VipDir