« Чл. 61.

(1) Туроператорската и туристическата агентска дейност подлежат на контрол от държавата с цел защита и гарантиране сигурността и правата на потребителите на туристически услуги, както и с цел предотвратяване възникването на опасност от увреждане на държавни и обществени интереси в туризма.

 

 (2) Туроператорска и/или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва от регистрирано по този закон лице, с изключение на случаите по чл. 62, което:

 

 1. е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и не е в производство по ликвидация или несъстоятелност, или

 

 1. e лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и

 

 1. има помещение за извършване на дейността, персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж;

 

 1. има валидна застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност.

 

 (3) Регистрацията на лицата по ал. 2 се извършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощено от него длъжностно лице чрез вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти - част от Националния туристически регистър. Регистърът е публичен.

 

 (4) На вписаните в регистъра по ал. 3 лица министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация.

 

 (5) Удостоверението за регистрация по ал. 4 се издава за извършване на следните дейности:

 

 1. туроператорска дейност;

 

 1. туристическа агентска дейност;

 

 1. туроператорска и туристическа агентска дейност.

Избрани сайтове  

Актуално  

 • Диан Костов автобиография За Мен

 • Диан Костов- българският иконописец Начало

 • Пощенска банка (Юробанк)- адрес, телефон, факс Пощенска банка (Юробанк България АД)
 • Избрано от VipDir