« Чл. 68

(1) Регистрацията е безсрочна.

 

 (2) Правата по регистрацията не могат да се прехвърлят или преотстъпват освен в случаите по ал. 3.

 

 (3) Правата по регистрацията могат да се прехвърлят или преотстъпват, когато регистрираното лице се е преобразувало чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма, при прехвърляне на търговско предприятие или наследяване, ако лицето, на което се прехвърлят или преотстъпват правата, отговаря на условията за вписване в регистъра.

 

 (4) Процедурата за отразяване на промяната в обстоятелствата в случаите по ал. 3 се открива по заявление по образец, което се подава в 14-дневен срок от настъпване на промяната до министъра на икономиката, енергетиката и туризма или до оправомощено от него длъжностно лице, към което се прилагат:

 

  1. договор за преобразуване или план за преобразуване, съответно договор за прехвърляне на предприятие или удостоверение за наследници, от които да е видно съгласието за прехвърляне или преотстъпване на правата по регистрацията или поемането им;

 

  1. справка по образец за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност;

 

  1. справка по образец за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;

 

  1. копие на документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност;

 

  1. декларация от заявителя, че не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена или му е отказана регистрация в сроковете по чл. 66, ал. 4, т. 1 и 2;

 

  1. копие на сключения договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 на името на заявителя - за туроператорите;

 

  1. общи условия за извършване на дейността в съответствие с изискванията на закона;

 

  1. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

 

(5) При настъпване на промяна в обстоятелствата по чл. 63 лицето е длъжно в 14-дневен срок от настъпването да заяви промените за вписване в регистъра по чл. 61, ал. 3 и в издаденото му удостоверение, ако е необходимо. За изменение и/или допълване на удостоверението и вписване в регистъра се подава заявление до министъра на икономиката, енергетиката и туризма и документи, удостоверяващи промяната.

 

 (6) В случай на непълнота на документите по ал. 5 в 14-дневен срок от получаването им министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице писмено уведомява лицето да отстрани непълнотите в 7-дневен срок.

 

 (7) След като установи, че заявлението по чл. 5 е редовно, министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице вписва лицето в регистъра по чл. 61, ал. 3 и при необходимост издава ново удостоверение за регистрация.

 

 (8) При неотстраняване на непълнотите в срока по ал. 6 министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице отказва да отрази промяната. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Избрано от VipDir