« Чл. 67.

Удостоверението за регистрация се връчва на заявителя или на упълномощен от него представител при предоставяне на следните документи:

 

  1. копие от сключения договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 - за туроператорите;

 

  1. документ за платена такса за вписване в регистъра съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3;

 

  1. изрично пълномощно в оригинал, в случай че удостоверението се връчва на пълномощник.

Избрано от VipDir